Jump to content
 • Απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη


  SVforum
   Κοινοποίηση

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

  1. Κατάθεση αίτησης για την συμμετοχή στις εξετάσεις. (κατεβάστε την αίτηση)

  2. Συμμετοχή στις εξετάσεις.

  3. Εφόσον ο υποψήφιος πετύχει στις εξετάσεις χορηγείται το πτυχίο ραδιοερασιτέχνη.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Παράβολο 26,00 ευρώ.

  2. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε  περίπτωση υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, απαιτούνται αποδεικτικά  έγγραφα που σχετίζονται με την υπηκοότητά τους και την μόνιμη διαμονή τους).

  3.  Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι: “ο τόπος μονίμου κατοικίας μου είναι . . . . . . . . . . . . ..”  (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).

  4.  Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ

  1. Κατά την ψηφιακή υποβολή αιτήματος, αποκλειστικά και μόνο, στο σχετικό Έντυπο Αίτηση, δεν απαιτείται υπογραφή του αιτούντος καθόσον η σελίδα της αίτησης φέρει σήμανση ταυτοποίησης μέσω Taxisnet.

  2. Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

  α. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική Αρχή.

  β. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική Αρχή).

  γ. Σε περίπτωση ανηλίκου, Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα του με την οποία παρέχεται η συναίνεσή του για την άσκηση των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανηλίκου (ο ανήλικος πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών και απόφοιτος Δημοτικού σχολείου).

  δ. Για τα Νομικά Πρόσωπα τα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ιδρυτική πράξη του  εργαστηρίου, απόφαση του Νομικού Προσώπου περί ορισμού υπευθύνου ραδιοερασιτέχνη).

  ε. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τη νομιμότητα της παραμονής τους (άδεια παραμονής σε ισχύ).

  ζ. Δικαιούχοι πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη είναι οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και πολίτες άλλων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της Υ. Α. 38200/1136 (ΦΕΚ1969/Β/2011).

  η. Σε περίπτωση ψηφιακής υποβολής της αίτησης η κατάθεση της φωτογραφίας θα γίνεται την ημέρα της εξέτασης για την απόκτηση του πτυχίου ραδιοερασιτέχνη.

   

  ΚΟΣΤΟΣ: Παράβολο 26,00 ΕΥΡΩ (e-παράβολο, κωδικός παραβόλου [5113]).

  www.gsis.gr -> Υπηρεσίες προς πολίτες -> e-Παράβολο -> Είσοδος για Πιστοποιημένους Χρήστες του taxisnet ή Είσοδος για μη Πιστοποιημένους Χρήστες -> Χορήγηση Παραβόλου -> Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Ραδιοεπικοινωνίες -> Κατηγορία Παραβόλου (Ραδιοερασιτέχνες, Πτυχίο) -> Τύπος παραβόλου ([5113] Συμμετοχή στις εξετάσεις για πτυχίο).

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  1. Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία με την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

  2. Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων,  υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση, είναι ο ΟΤΑ β΄ βαθμού Περιφέρεια Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής συλλέγει τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Αττικής. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια  για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα  πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν. Έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  1. Υπουργική Απόφαση 38200/1136/2011 (ΦΕΚ1969/2011)
  2. Κοινή Υπουργική Απόφαση 25000/740/Φ1/25.05.2011 (ΦΕΚ1252/Β/2011).

  Τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής μπορείτε να τα κατεβάσετε ΕΔΩ

   

  Πηγή: raag.org

   Κοινοποίηση


  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.


SVforum CHAT

SVforum CHAT

Please enter your display name

×
×
 • Δημιουργία Νέου...