Jump to content
 • Ειδήσεις

  Άρθρα και Ειδήσεις
  • SVforum
   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
   1. Κατάθεση αίτησης για την συμμετοχή στις εξετάσεις. (κατεβάστε την αίτηση)
   2. Συμμετοχή στις εξετάσεις.
   3. Εφόσον ο υποψήφιος πετύχει στις εξετάσεις χορηγείται το πτυχίο ραδιοερασιτέχνη.
   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
   1. Παράβολο 26,00 ευρώ.
   2. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε  περίπτωση υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, απαιτούνται αποδεικτικά  έγγραφα που σχετίζονται με την υπηκοότητά τους και την μόνιμη διαμονή τους).
   3.  Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι: “ο τόπος μονίμου κατοικίας μου είναι . . . . . . . . . . . . ..”  (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
   4.  Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ
   1. Κατά την ψηφιακή υποβολή αιτήματος, αποκλειστικά και μόνο, στο σχετικό Έντυπο Αίτηση, δεν απαιτείται υπογραφή του αιτούντος καθόσον η σελίδα της αίτησης φέρει σήμανση ταυτοποίησης μέσω Taxisnet.
   2. Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
   α. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική Αρχή.
   β. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική Αρχή).
   γ. Σε περίπτωση ανηλίκου, Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα του με την οποία παρέχεται η συναίνεσή του για την άσκηση των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανηλίκου (ο ανήλικος πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών και απόφοιτος Δημοτικού σχολείου).
   δ. Για τα Νομικά Πρόσωπα τα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ιδρυτική πράξη του  εργαστηρίου, απόφαση του Νομικού Προσώπου περί ορισμού υπευθύνου ραδιοερασιτέχνη).
   ε. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τη νομιμότητα της παραμονής τους (άδεια παραμονής σε ισχύ).
   ζ. Δικαιούχοι πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη είναι οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και πολίτες άλλων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της Υ. Α. 38200/1136 (ΦΕΚ1969/Β/2011).
   η. Σε περίπτωση ψηφιακής υποβολής της αίτησης η κατάθεση της φωτογραφίας θα γίνεται την ημέρα της εξέτασης για την απόκτηση του πτυχίου ραδιοερασιτέχνη.
    
   ΚΟΣΤΟΣ: Παράβολο 26,00 ΕΥΡΩ (e-παράβολο, κωδικός παραβόλου [5113]).
   www.gsis.gr -> Υπηρεσίες προς πολίτες -> e-Παράβολο -> Είσοδος για Πιστοποιημένους Χρήστες του taxisnet ή Είσοδος για μη Πιστοποιημένους Χρήστες -> Χορήγηση Παραβόλου -> Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Ραδιοεπικοινωνίες -> Κατηγορία Παραβόλου (Ραδιοερασιτέχνες, Πτυχίο) -> Τύπος παραβόλου ([5113] Συμμετοχή στις εξετάσεις για πτυχίο).
   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
   1. Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία με την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
   2. Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων,  υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση, είναι ο ΟΤΑ β΄ βαθμού Περιφέρεια Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής συλλέγει τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Αττικής. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια  για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα  πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν. Έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
   ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
   Υπουργική Απόφαση 38200/1136/2011 (ΦΕΚ1969/2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση 25000/740/Φ1/25.05.2011 (ΦΕΚ1252/Β/2011). Τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής μπορείτε να τα κατεβάσετε ΕΔΩ
    
   Πηγή: raag.org

  • Για να γίνει κανείς ραδιοερασιτέχνης πρέπει να περάσει με επιτυχία εξετάσεις, που διενεργούνται δύο φορές το χρόνο, συνήθως κάθε Μάιο και κάθε Δεκέμβριο, από τις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες στο τμήμα μεταφορών και επικοινωνιών της περιοχής σας.
   Οι εξετάσεις γίνονται πλέον ηλεκτρονικά με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (αντίστοιχη δηλαδή διαδικασία με αυτήν του διπλώματος οδήγησης)  όπου επιτρέπονται έως 20 λανθασμένες απαντήσεις σε σύνολο 100 ερωτήσεων.
   Θα πρέπει να προηγηθεί περίπου ένα μήνα πριν η σχετική αίτηση συμμετοχής σας στις εξετάσεις στο τμήμα μεταφορών και επικοινωνιών της Περιφέρειας σας με συνημμένα κάποια δικαιολογητικά και παράβολα περίπου 25€ που θα σας πουν επί τόπου αλλά πλέον και ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη πλατφόρμα του gov.gr : https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/telepikoinonies/summetokhe-se-exetaseis-gia-apoktese-ptukhiou-radioerasitekhne
   Θα πρέπει επίσης να έχετε προαποφασίσει σε πιο επίπεδο άδειας θέλετε να εξεταστείτε,  δηλαδή εάν θα δώσετε εξετάσεις για την εισαγωγική κατηγορία (SY) ή για την κατηγορία 1 (SV).
   H διαφορά μεταξύ των δύο παραπάνω κατηγοριών άδειας είναι ότι ως κάτοχος άδειας εισαγωγικού επιπέδου (SY) δεν έχετε δικαίωμα να εκπέμψετε  σε όλες τις εκχωρημένες συχνότητες που μπορούν να εκπέμψουν οι κάτοχοι άδειας κατηγορίας 1 (SV) και ότι  δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ισχύ άνω των 20w στις εκπομπές σας σε αντίθεση με τους κατόχους άδειας κατηγορίας 1 (SV) που μπορούν λειτουργούν τον εξοπλισμό τους με ισχύ έως 500w.
   Από την άλλη πλευρά,  η εξεταστέα ύλη για την εισαγωγική κατηγορία (SY) είναι πολύ ευκολότερη από την αντίστοιχη κατηγορίας 1 (SV) και οι πιθανότητες επιτυχίας στις είναι πολύ μεγαλύτερες κυρίως εάν δεν έχετε ήδη κάποια εξοικείωση με το αντικείμενο. Εξάλλου, μεγάλο ποσοστό των πρόσφατα αδειούχων ραδιοερασιτεχνών κατηγορίας 1 (SV) ξεκίνησε από την εισαγωγική κατηγορία (SY) και έπειτα αναβάθμισε την άδειά του όταν εξοικειώθηκε με τον ραδιοερασιτεχνισμό μέσω της πρακτικής και νόμιμης ενασχόλησής του. 
   Φυσικά και με τις δύο άδειες μπορούν να επιτευχθούν νόμιμα οι επικοινωνίες τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο!
   Σε γενικές γραμμές η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει ραδιοθεωρία, κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών, βασικές γνώσεις ηλεκτρονικής και ηλεκτρολογίας, στοιχειώδεις γνώσεις Αγγλικής γλώσσας, βασικούς χειρισμούς ασυρμάτου, εκμάθηση του φωνητικού αλφάβητου και φυσικά αγάπη για τον ασύρματο και την επικοινωνία!
    
   ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΚΟΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ: 
    ---> ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (SY) ή (SV) ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (προϋποθέτει την εγγραφή σας στο svforum.gr)
    ---> Ημερομηνίες Εξετάσεων Ραδιοερασιτεχνών B' περιόδου 2023!
    
   Καλή επιτυχία και τα λέμε στον αέρα!!
    

  • Κατόπιν συνεννόησης με τους καθηγητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών του 2ου ΕΠΑΛ Λάρισας, πραγματοποιήθηκε στις 1 και 12 Δεκ 22, επίσκεψη των μαθητών των τμημάτων αυτών στα γραφεία της ΕΘΕ, όπου και έγινε γνωριμία – ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες του συλλόγου, το χόμπι του ραδιοερασιτεχνισμού και την αποστολή μας σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
    
   Τα παιδιά συνόδευαν οι καθηγητές τους κ.κ. Χρήστος Μπιζιργιάννης, Ελένη Μουλάκη και Βασιλική Ζησάκη.
   Οπως τονίστηκε στην επίσκεψη σκοπός της ένωσης είναι πάντα η ενημέρωση των σχολείων σχετικά με το χόμπι των μελών της και γενικότερα η ενημέρωση σε νεαρή ηλικία, καθόσον αυτό αποτελεί τη δεξαμενή του εθελοντισμού στη χώρα μας.

    
   Πηγή: paidis.com

  • Έναρξη Μαθημάτων Προετοιμασίας Υποψηφίων Ραδιοερασιτεχνών Α’ 2023
   Την Τρίτη 10/1/2023, 6:30 μ.μ. ξεκινούν στα Εντευκτήρια της Ε.Ε.Ρ. τα μαθήματα για την προετοιμασία υποψηφίων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου και Κατηγορίας 1 ενόψει των εξετάσεων Α’ Περιόδου 2023.
   Υπενθυμίζουμε ότι τα μαθήματα είναι δωρεάν και απευθύνονται μόνο σε μέλη της Ε.Ε.Ρ. Μη μέλη μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι 3 μαθήματα και, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν, θα πρέπει να εγγραφούν μέλη.
   Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στα μαθήματα, παρακαλούμε να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και την κατηγορία αδείας ΕΔΩ.
    
   Πηγή: raag.org

SVforum CHAT

SVforum CHAT

Please enter your display name

×
×
 • Δημιουργία Νέου...